تصاویر/تجمع هواداران آبی و قرمز در محوطه ورزشگاه آزادی

تصاویر/تجمع هواداران آبی و قرمز در محوطه ورزشگاه آزادی